1. Sisbiz
Izberite

Sisbiz

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o  zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta, za namene, ki jih določa prvi odstavek 21. člena ZCKR. Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov ter za zagotovitev odgovornega kreditiranja poslovnih subjektov. V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov. Podatki so dodatna informacija pri ugotavljanju zadolženosti in kreditne sposobnosti poslovnih subjektov.

Pravice poslovnih subjektov

1.      Pravica do seznanitve

Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave informacij SISBIZ v skladu z ZCKR zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ, ki poslovnemu subjektu omogoča pridobitev naslednjih podatkov in informacij:

Ø  informacije, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu izmenjave informacij ali ne;

Ø  vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec oz. član sistema je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij;

Ø  informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema, v skladu z ZCKR dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij.

2.     Pravica do popravka podatkov v SISBIZ

Če poslovni subjekt utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri članu sistema, ki je poročal sporne podatke. Pravico poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ.

V primeru vnosa pritožbe preko aplikacije Moj SISBIZ se pritožba brez časovnega zamika avtomatsko preusmeri h konkretnemu članu v reševanje.

Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravico do pritožbe uveljavlja pisno pri članu sistema ali upravljavcu, in sicer z “ZAHTEVA POSLOVNEGA SUBJEKTA ZA POPRAVEK PODATKOV V SISTEMU IZMENJAVE INFORMACIJ O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV “SISBIZ”, ki ga osebno ali po pošti vloži pri Banki Slovenije (upravljavcu) ali članu sistema.

Poslovni subjekt pritožbo naslovi oz. odda pri tistem članu sistema, ki je sporne podatke poročal v sistem SISBIZ. Član sistema ali upravljavec sistema najkasneje v roku, ki ga določa ZCKR, poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne, na način, ki ga poslovni subjekt opredeli v zahtevi in hkrati v istem roku izvede popravke v sistemu SISBIZ.

Več informacij o sistemu SISBIZ vam je na voljo na https://vsebina.bsi.si/sisibiz/sl/