Kaj pomeni "Preprosto boljše"? Toyota že od nekdaj skrbi za okolje. Več let smo postavljali trdne temelje celotnemu poslovanju, da bi zagotovili okoljsko skladnost, na kateri temeljijo vse naše dejavnosti. V tem razdelku najdete okoljsko naravnano strukturo podjetja, metodologije in certifikate, s katerimi dokazujemo, da smo "preprosto boljši".

Zemeljska listina, okoljska politika in akcijski načrt

Zavezani smo k varovanju in izboljšanju stanja okolja, zato moramo zagotavljati, da se v vseh vidikih našega poslovanja razume, kakšne so zahteve, in da uspešno sodelujemo za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev. Poleg upoštevanja lastnih okoljskih načrtov moramo zagotavljati skladnost z okoljsko zakonodajo in predpisi ter vzpostavljati ustrezne ukrepe za prepoznavanje in obravnavanje vseh okoljskih tveganj.

Načela ravnanja z okoljem, ki jih uveljavljamo pri poslovanju, temeljijo na naslednjih treh virih: Toyotina zemeljska listina, okoljska politika in evropski okoljski akcijski načrt. Ti nam služijo kot okvir, ki nam pomaga nenehno izboljševati delovanje in napredovati pri doseganju naših okoljskih ciljev. Prav tako podpirajo izmenjavo naših izkušenj in znanja z drugimi, s čimer povečujemo okoljsko ozaveščenost in odgovornost.

Toyotina zemeljska listina izraža našo osrednjo okoljsko filozofijo in zavezanost k izgradnji trajnostne družbe brez emisij.

Zemeljska listina Toyota

Toyotina zemeljska listina je temelj vseh naših okoljskih dejavnosti. Gre za jasno opredelitev osnovne politike in akcijskih smernic, ki jih upoštevamo pri doseganju trajnostnega razvoja in učinkovitega ravnanja z okoljem. Listina je tesno povezana s Toyotinimi vodilnimi načeli, ki določajo našo filozofijo upravljanja gospodarske družbe. Natančneje, podpira drugo načelo, v katerem je navedeno, da bomo "svoje poslovanje posvetili nudenju čistih in varnih izdelkov ter z vsemi dejavnostmi povsod prispevali k izboljšanju kakovosti življenja".

Listina je bila pripravljena leta 1992 in naknadno revidirana leta 2000. Določa našo osnovno politiko in izraža, kako želimo doseči uspešno družbo brez emisij z razvojem okoljskih tehnologij, s stalnim izboljševanjem ter sodelovanjem z drugimi. Prav tako nam zagotavlja akcijske smernice, s čimer spodbuja okoljsko ozaveščenost in odgovornost ter izmenjavo znanja in izkušenj z drugimi.

Osnovna politika
/
Delamo v sozvočju z okoljem s ciljem izničiti emisije na vseh področjih poslovanja.
/
Pri tem uporabljamo vse razpoložljive okoljske tehnologije, ki omogočajo harmonijo okolja in gospodarstva.
/
Te nam pomagajo iskati rešitve okoljskih težav na globalni, nacionalni in regionalni ravni.
/
Za pomoč pri ohranjanju okolja gradimo odnose z organizacijami in posamezniki.
Akcijske smernice
/
Sprejeli smo izziv izničenja emisij na vseh področjih poslovanja.
/
Okoljske koristi lahko dosežemo s sodelovanjem z našimi poslovnimi partnerji.
/
Aktivno podpiramo družbene dejavnosti za varovanje in izboljševanje stanja okolja.
/
Informacije izmenjujemo z drugimi, s čemer širimo okoljsko ozaveščenost.

Naša okoljska politika ni omejena samo na vidik poslovanja, ampak vključuje tudi načine za povečanje ozaveščenosti in izmenjavo odličnih idej z drugimi.

Toyotina okoljska politika za Evropo

Evropska okoljska politika formalno izraža načine za doseganje ciljev, ki so predstavljeni v zemeljski listini. Pripravljena je bila leta 2011 in je temeljni kamen za ravnanje z okoljskimi zadevami v našem podjetju – v skladu z mednarodnimi ter nacionalnimi standardi in predpisi. Politika podpira naš cilj okoljskega vodenja, razvoja in uvajanja najboljših praks v naši panogi ter pomoč drugim pri razvoju lastnega k okolju usmerjenega razmišljanja in ravnanja.

Politika vključuje našo zavezo k zmanjšanju emisij na vseh ravneh življenjskega cikla vozila, zmanjšanju odpadkov in količine porabljenih naravnih virov ter napredku pri doseganju cilja razvoja ultimativnega eko avtomobila. To potrjuje naša zaveza k trajnemu izboljševanju okoljske učinkovitosti, porabe energije in skladnosti s pravnimi standardi. Prav tako želimo izmenjevati izkušnje in spodbujati ozaveščenost drugih v zvezi z okoljskimi vprašanji in iskanjem učinkovitih načinov pri ravnanju z njimi.

Okoljska zaveza
/
Prizadevamo si odpraviti emisije CO2 in druge emisije pri vseh naših dejavnostih.
/
Z upoštevanjem načela treh R-jev zmanjšujemo količino odpadkov ter porabo energije in drugih virov.
/
Naš cilj je razviti avtomobil, ki nima negativnega vpliva na okolje.
Nenehno izboljševanje
/
Okoljska vprašanja in vpliv na okolje upoštevamo pri vseh stopnjah življenjskega cikla vozila.
/
Zagotavljamo, da naše poslovanje in izdelki vedno izpolnjujejo okoljske standarde, ki so določeni v zakonodajah po vsem svetu.
/
Načrtujemo tovarne in proizvodne sisteme ter načine, ki so okoljsko odgovorni.
Odprt dialog
/
S poslovnimi partnerji, delovno silo in strankami sodelujemo pri spodbujanju okoljske ozaveščenosti in uporabe najboljših praks.
/
Pri delu in odnosih z drugimi je okolje v središču naše pozornosti.
/
Vedno iščemo nove načine, kako vzpodbuditi in razvijati razmišljanje o okolju skupaj z ustreznimi ukrepi.

Pomembno je, da smo pripravljeni na prihodnost. Tako vsakih pet let izdelamo okoljski akcijski načrt, ki ga redno pregledujemo in posodabljamo.

Koncept okoljskega akcijskega načrta

V našem okoljskem akcijskem načrtu so določene okoljske dejavnosti in cilji za obdobje petih let.

Poleg pojasnil o tem, kakšne naloge smo si zadali na kratki rok, je v njem podana tudi delovna strategija za doseganje dolgoročnih ciljev. Vsakih pet let pripravimo popolnoma posodobljen načrt in nato letno pregledamo njegovo vsebino ter jo po potrebi ustrezno prilagodimo. Ob izteku vsakega petletnega obdobja se ozremo nazaj in si ogledamo doseženo ter določimo področja, kjer so potrebne izboljšave ali več vloženega truda, da bi dosegli svoje cilje.

Najnovejši okoljski akcijski načrt, ki smo ga pripravili, je že šesti po vrsti. Oblikovali smo ga jeseni 2015 in zajema obdobje od aprila 2016 do marca 2020.

/
*Toplogredni plini
Trenutni akcijski načrt

Zdajšnji načrt vključuje tri prednostna področja, ki smo jih vzpostavili že v prejšnjem načrtu: tj. kako lahko prispevamo k ustvarjanju nizkoogljične družbe, kako lahko pripomoremo k družbi, ki temelji na recikliranju, in kako lahko storimo več pri varovanju okolja in izgradnji družbe, ki živi in dela v sožitju z naravo. Naša glavna strategija ostaja zagotavljanje trajnostne mobilnosti z razvojem novih in boljših eko avtomobilov.

Sprejetje načrta je sovpadlo z najavo okoljskega izziva Toyota Environmental Challenge 2050, v katerem izpostavljamo drzne okoljske cilje, ki smo si jih zadali doseči do polovice tega stoletja. Naša prizadevanja bodo podprli in okrepili naši sedanji in prihodnji akcijski načrti.

Prizadevamo si zagotoviti, da način upravljanja, nadzora in pregleda okoljske učinkovitosti ter dejavnosti izpolnjuje neodvisne mednarodne standarde.

Ocena življenjskega cikla (LCA)

Ocena življenjskega cikla je znana metodologija vrednotenja, s katero se identificirajo in ocenijo vplivi na okolje, ki so posledica celotnega življenjskega cikla izdelka. Toyotin sistem za ocenjevanje eko vozil (Eco-VAS) to še presega, saj ga glavni inženir uporablja za oceno vpliva naših vozil na okolje od pridobivanja virov vse do proizvodnje, uporabe ter končnega recikliranja in odlaganja.

Sistem že v začetnih fazah omogoča določanje ciljev, ki se nato redno pregledujejo, da se zagotovi njihovo doseganje. Ocene življenjskega cikla naših vozil izvajamo že od leta 1997. Vsaka nova generacija vozil v primerjavi s predhodno dosega boljšo okoljsko učinkovitost. Našo metodologijo smo tudi certificirali.
Odkrijte najnovejšo oceno limuzine na gorivne celice Mirai.

/
Toyotina metodologija LCA, ki se uporablja za naša osebna vozila, je bila pregledana in odobrena s strani organizacije TÜV Rheinland ter je prejela certifikat v skladu s standardom ISO14040/14044.
Certificirano v skladu z ISO 14001

Mednarodna organizacija za standardizacijo zagotavlja globalno priznani certifikat za podjetja in organizacije, ki izpolnjujejo njegove standarde za ravnanje z okoljem. Certifikat z imenom ISO 14001 zajema različne vidike, vključno z izvajanjem okoljske politike, določanjem splošnih in posameznih ciljev, izvajanjem usposabljanja in ozaveščanja ter rednimi pregledi uspešnosti.

Cenimo certifikat ISO 14001 in orodja, ki nam jih nudi, saj podpirajo našo zavezanost za nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti.

Več kot 20 naših lokacij v Evropi je prejelo certifikat ISO 14001, vključno s tovarnami, prodajnimi mesti in logističnimi centri.

Poleg tega je več kot tretjina našega prodajnega omrežja prejela tudi okoljski certifikat tretje stranke.

/
Evropski sedež in tehnični center, 14 logistik delov, 6 logistik vozil in prodajni salon LRVT v Parizu ima certifikat ISO 14001 organizacije AVI. Vse nacionalne družbe za prodajo in trženje/družbe za proizvodnjo v Evropi imajo certifikate drugih nacionalnih certifikacijskih organov.
/

Več o

Toyota Uredba Uredba V skladu z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) Toyota Kakovost Kakovost Kakovost določajo stranke. Naše poslanstvo se nikoli ne konča. Kakovost pri načrtovanju Kakovost pri načrtovanju Pri zagotavljanju izjemne kakovosti ničesar ne prepuščamo naključju. Uporabljamo precizne metode in strogo testiramo vse izdelke. Proizvodnja kakovosti Proizvodnja kakovosti Vlagamo v ljudi, usposabljanje in načine dela, da bi zagotovili, da je vsako izdelano vozilo najvišje kakovosti, izpolnjuje visoke standarde, ki smo si jih zastavili, in si jih prizadeva preseči.